Thai FDA

ในปัจจุบันใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่าง ๆ นั้นมีหลายประเภทซึ่งอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้น ๆ ว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาต จะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียม ที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวดหมู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับขอ อย., รับจด อย.เครื่องมือแพทย์

 • บริการขอใบอนุญาต (จดอย.เครื่องมือแพทย์) นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือขายส่งออกเครื่องมือแพทย์
 • ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือ และแผ่นพับ
 • ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

รับจด อย.ยา อย.ยาสัตว์

 • รับขออนุญาต (จดอย.ยา) ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
 • ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transtepขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
 • ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
 • ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
 • ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา

รับจด อย. อาหาร, รับขอ อย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • รับจดทะเบียน (จดอย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหารม รับขอ อย.อาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย.อาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออายุใบอนุญาต อย. ผลิตนำเข้าอาหาร
 • ขออนุญาตผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม โฆษณาอาหาร โฆษณาอาหารเสริม
 • ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว
 • รับขอ อย. เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่มทุกชนิด
 • รับขึ้นทะเบียนอาหารและยาทุกชนิด จดสถานที่ผลิตอาหาร

รับจด อย. เครื่องสำอาง, รับขอ อย.เครื่องสำอาง, ขอ อย.ครีมทุกชนิด, ขอ อย.สบู่ ฯลฯ

 • ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย.ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง (จด อย.เครื่องสำอาง)
 • ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
 • การโฆษณาเครื่องสำอางในธุรกิจสปา และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
 • การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเภท